• Bezpieczny powrót ucznia

     • Nasze działania po powrocie uczniów do szkół

     •  

      Działania skierowane do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej

      po powrocie do szkoły w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek

      im. Jana Pawła II we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021

       

      1. Rekomendacje dla kadry pedagogicznej:
      • Zorganizowanie spotkania rady pedagogicznej i spotkania z wychowawcami poszczególnych klas w celu ustalenia wspólnych działań skierowanych do uczniów i rodziców celem rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, społecznej i fizycznej dla konkretnych oddziałów:

      Przekazanie informacji MEiN dotyczących powrotu uczniów do szkół:

            - zadbanie o pozytywne relacje pomiędzy gronem pedagogicznym, nauczycielami i uczniami

            oraz  wśród uczniów

            - powtórzenie i utrwalenie materiału w sposób ciekawy i kreatywny

            - ocenianie bieżące bez sprawdzania tematów i notatek z nauczania zdalnego, bez oceniania

            zeszytów

            - umożliwienie uczniom i rodzicom wglądu w prace, które pisali podczas zdalnego nauczania

            - zachowanie trybu wystawiania ocen przewidywanych i końcowych.

      • Zintensyfikowanie działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych:  rozmowy, wycieczki, zajęcia integracyjne szczególnie na godzinie z  wychowawcą, ankiety dla klas IV – VIII, rozmowy i obserwacje dla klas I - III.
      • Zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie: godziny wychowawcze, rozmowy nauczycieli z uczniami na lekcjach, przypomnienie zasad higieny i zasad bezpieczeństwa.
      • Ustalenie sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów ukierunkowanych głównie na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności, przeprowadzenie diagnoz we wszystkich klasach według ustalonego harmonogramu.
      • Zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów, czy obawą przed  porażką w grupie rówieśniczej, obserwacje uczniów, rozmowy.
      • Zaprojektowanie cyklu działań integrujących (spacery, wycieczki, zajęcia terenowe, wykorzystanie metod aktywizujących) z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania specjalistów np. psychologa, pedagoga itp.
      • Określenie zadań pedagogów, psychologów i innych specjalistów zatrudnionych
       w szkole dotyczących wsparcia nauczycieli i wychowawców w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej w każdej klasie.
      •  Pedagog i psycholog są w stałym kontakcie z wychowawcami, są dostępni w godzinach pracy i po indywidualnym umówieniu są z wychowawcą na zajęcia z daną klasą, wspomagają nauczycieli i wychowawców (udział w zajęciach, przygotowanie i udostępnianie materiałów na godziny wychowawcze), rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i trudności uczniów.
      • Ustalenie zakresu modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
      • Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, w związku z nowymi wyzwaniami (w zakresie dydaktyki i wychowania).
      • Stworzenie warunków do jeszcze większej aktywności samorządu uczniowskiego.
      • Wzmocnienie roli wolontariatu szkolnego – organizacji samopomocy koleżeńskiej.
      • Kontynuowanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
      • Zgłoszenie Ośrodkom Doskonalenia Nauczycieli zapotrzebowania na szkolenia kadry pedagogicznej z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb.

       

      1. Działania skierowane do uczniów:
      • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb działań:

      - działania indywidualnie podejmowane w zależności od stwierdzonych potrzeb, ankiety wśród uczniów klas IV – VIII, rozpoznawanie potrzeb podczas zajęć integracyjnych, rozmów indywidualnych, z uczniami i rodzicami (klasy I – VIII).

      • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej – nauczyciele przedmiotowcy, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych za pomocą metod aktywizujących.
      • Dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do zdiagnozowanych potrzeb uczniów – lekcje wychowawcze o tematyce integracyjnej, emocjach, relacjach, itp.
      • Modyfikacja realizowanego programu nauczania, metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów – nauczyciele przedmiotu.
      • Realizacja podstawy programowej:
      1. ograniczenie wprowadzania nowych treści z podstawy programowej w przypadku zajęć edukacyjnych, które będą kontynuowane w roku szkolnym 2021/2022,
      2. umożliwienie uczniom dokonania weryfikacji ich wiedzy poprzez organizację:
      • testów diagnostycznych, które nie są na ocenę
      • sprawdzianów na prośbę ucznia/uczniów zgodnie z zapisami w statucie,
      1. zrezygnowanie z przeprowadzania niezapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów oraz ograniczenie ich liczby lub zrezygnowanie z nich na rzecz innych metod sprawdzania wiedzy
      • Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń  poprzez m.in.:

      - częste kontakty i rozmowy nauczycieli z uczniami, uczniów z uczniami np. podczas lekcji

            - objęcie wsparciem osoby nieśmiałe i wycofane, docenianie każdej aktywności, angażowanie

            do dodatkowych zadań

            - podejmowanie działań integrujących zespół klasowy

            - organizowanie częstych wyjść klasowych (spacery, wycieczki, zajęcia dydaktyczne na

            świeżym powietrzu)

      • Uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji specjalistów dla uczniów np. pedagoga i psychologa, w godzinach pracy lub po umówieniu wg potrzeby ucznia.

       

      1.  Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi:
      • Pozyskanie od rodziców informacji dotyczącej potrzeb, niepokojów, obaw uczniów w związku z powrotem do szkoły: wychowawcy, pedagog i psycholog.
      • Podjęcie stałej współpracy z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
      • Umożliwienie kontaktów z wychowawcą i specjalistami np. pedagogiem i psychologiem.
      • Zdiagnozowanie potrzeb rodziców w zakresie problemów zdrowia psychicznego uczniów w skutek izolacji społecznej , umieszczanie na stronie internetowej odpowiednich materiałów.
  • Kontakty

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
   • sekr.spw@cmw.osw.pl
   • 71 343 72 97
   • Plac Franciszkański 1-3 50-070 Wrocław
   • Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • Galeria zdjęć

   brak danych