• Rodo

   • Klauzula informacyjna 2018r.

    28.05.2018 21:40


    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

    informuję, że:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor  Niepublicznej  Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II  we Wrocławiu  Plac Franciszkański 1-3, 50-070 Wrocław  tel: 71 343 72 97, mail:  dyrsp.wroc@cmw.osw.pl

     

    1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Niepublicznej  Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II  we Wrocławiu możliwy jest pod numerem tel. nr 71 343 72 97 lub adresem email (adres email): iodo@cmw.osw.pl
    2. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
    3. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
     w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
    4. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
    5.  Rodzicom/ uczniom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
    6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

     

     

    Administrator

   • Kontakty

    • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
    • sekr.spw@cmw.osw.pl
    • 71 343 72 97
    • Plac Franciszkański 1-3 50-070 Wrocław
    • Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
  • Galeria zdjęć

    brak danych