• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

     • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

     •  

      Mają na celu wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, którzy z różnych przyczyn: osobowościowych, rozwojowych, środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie, prawdopodobieństwo występowania nieakceptowanych społecznie zachowań. Problemy emocjonalne, społeczne i „trudne” zachowania często przekładają się na kłopoty z nauką.

      W ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne rozwijane są następujące obszary:

      •  samodzielność,
      •  samoświadomość – budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja swojej indywidualności, odrębności, tożsamości),
      • zainteresowań, hobby, 
      • motywacja wewnętrzna,
      • `rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i innych osób, identyfikowanie emocji wywołanych sytuacją, pragnieniem,
      •  samoregulacja – panowanie nad emocjami, wyrażanie emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie,
      •  komunikowanie emocji,
      •  rozładowywanie emocji,
      •  przestrzeganie norm i obowiązujących zasad,
      •  samokontrola, ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), praca nad sobą,
      • odpowiedzialność,
      • rozumienie zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowania innej osoby,
      •  rozpoznawanie zachowań asertywnych,
      •  rozumienie komunikacji, efektywne komunikowanie się i nawiązywanie pozytywnych relacji, kultury osobistej, manier, wyrażanie szacunku,
      •  empatia, cierpliwość, myślenie o innych, słuchanie innych,
      •  podtrzymywanie przyjaźni,
      •  radzenie sobie ze stresem,
      •  rozwiązywanie konfliktów/problemów, podejmowanie wyborów,
      •  skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie,
      •  praca na rzecz innych, niesienie pomocy, udzielanie i wzywanie pomocy
  • Kontakty

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
   • sekr.spw@cmw.osw.pl
   • 71 343 72 97
   • Plac Franciszkański 1-3 50-070 Wrocław
   • Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • Galeria zdjęć

   brak danych