• Rodo

    • Klauzula informacyjna 2018r.

    • 28.05.2018 21:40

    • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

     informuję, że:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor  Niepublicznej  Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II  we Wrocławiu  Plac Franciszkański 1-3, 50-070 Wrocław  tel: 71 343 72 97, mail:  dyrsp.wroc@cmw.osw.pl

      

     1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Niepublicznej  Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II  we Wrocławiu możliwy jest pod numerem tel. nr 71 343 72 97 lub adresem email (adres email): iodo@cmw.osw.pl
     2. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
     3. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
      w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
     4. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
     5.  Rodzicom/ uczniom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
     6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

      

      

     Administrator

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
   • sekr.spw@cmw.osw.pl
   • 71 343 72 97
   • Plac Franciszkański 1-3 50-070 Wrocław
   • Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • Galeria zdjęć

   brak danych