Nawigacja

ŚWIETLICA "Witaj wiosno" Tradycje Gry i zabawy Inspiracje Moja Ojczyzna Moja Rodzina ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Świetlica

 

Świetlica szkolna zapewnia uczniom szkoły opiekę od poniedziałku do piątku

w godzinach 6:30-9:00, 12:00-16:30

 

Zadaniami zajęć dydaktyczno – wychowawczych świetlicy są:

 • Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej w godzinach pracy ich rodziców lub pomoc tym, którzy nie posiadają w domu rodzinnym właściwych warunków do nauki i spędzania czasu wolnego,
 • Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy,
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się,
 • Umożliwienie prowadzenia działalności kreatywnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • Organizowanie czasu wolnego:

               - zajęcia plastyczne /konkursy, wystawy/,

- zajęcia sportowe,

- zajęcia z elementami muzyki,

- gry i zabawy rekreacyjne,

- korzystanie ze sprzętu audiowizualnego /telewizja, radio/,

 • Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej oraz postawy prozdrowotnej,
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych, moralnych i społecznych – promocja zdrowego stylu życia, zapobieganie przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży:

-uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę i kulturę osobistą, zachowanie w grupie w czasie  wspólnych zabaw, odrabiania zadań,

-kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych,

- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia,

 • Zapewnienie warunków do odpoczynku i relaksu,
 • Tworzenie warunków do nauki własnej,
 • Pomoc w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych:

               - pomoc w odrabianiu zadań domowych,

               - własna nauka,

               - powtarzanie i utrwalanie materiału,

               - doskonalenie umiejętności głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem,

 • Zachęcanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką,
 • Integracja społeczności szkolnej,
 • Współpraca z nauczycielami i rodzicami:

-indywidualny kontakt z wychowawcami dzieci uczestniczących w zajęciachświetlicowych,

-kontakt z rodzicami w zakresie spraw informacyjnych i wychowawczych

 

W czasie trwania zajęć świetlicowych uczniowie mają możliwość korzystania z różnorodnych zajęć dodatkowych i kół zainteresowań:

 • Zajęcia wyrównawcze
 • Kółka przedmiotowe
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia ruchowo – taneczne dla klas I-III
 • Koło gitarowe dla SP
 • Kółko plastyczne
 • Szachy
 • Piłka nożna
 • Zuchy
 • Harcerze
 • Ceramika
 • Plastyka
 • Zespół wokalno – instrumentalny dla klas IV – VII i gimnazjum
 • Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla klas IV – VII
 • Zajęcia fotograficzne dla klas I-III, IV – VII i gimnazjum
 • Koło wynalazców dla klas V i VII

Kontakt

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
  Plac Franciszkański 1-3
  50-070 Wrocław
 • 71 343 72 97

Środa 03.06.2020

liczba odwiedzin: 1408171