• Świetlica

     • ŚWIETLICA

     •  

      Świetlica szkolna zapewnia uczniom szkoły opiekę od poniedziałku do piątku

      w godzinach 7:00-8:55, 12:00-16:30

       

      Zadaniami zajęć dydaktyczno – wychowawczych świetlicy są:

      • Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej w godzinach pracy ich rodziców lub pomoc tym, którzy nie posiadają w domu rodzinnym właściwych warunków do nauki i spędzania czasu wolnego,
      • Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy,
      • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się,
      • Umożliwienie prowadzenia działalności kreatywnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
      • Organizowanie czasu wolnego:

                     - zajęcia plastyczne /konkursy, wystawy/,

      - zajęcia sportowe,

      - zajęcia z elementami muzyki,

      - gry i zabawy rekreacyjne,

      - korzystanie ze sprzętu audiowizualnego /telewizja, radio/,

      • Prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej oraz postawy prozdrowotnej,
      • Kształtowanie postaw prozdrowotnych, moralnych i społecznych – promocja zdrowego stylu życia, zapobieganie przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży:

      -uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę i kulturę osobistą, zachowanie w grupie w czasie  wspólnych zabaw, odrabiania zadań,

      -kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych,

      - realizacja zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia,

      • Zapewnienie warunków do odpoczynku i relaksu,
      • Tworzenie warunków do nauki własnej,
      • Pomoc w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych:

                     - pomoc w odrabianiu zadań domowych,

                     - własna nauka,

                     - powtarzanie i utrwalanie materiału,

                     - doskonalenie umiejętności głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem,

      • Zachęcanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką,
      • Integracja społeczności szkolnej,
      • Współpraca z nauczycielami i rodzicami:

      -indywidualny kontakt z wychowawcami dzieci uczestniczących w zajęciachświetlicowych,

      -kontakt z rodzicami w zakresie spraw informacyjnych i wychowawczych

       

      W czasie trwania zajęć świetlicowych uczniowie mają możliwość korzystania z różnorodnych zajęć dodatkowych i kół zainteresowań:

      • Zajęcia wyrównawcze
      • Kółka przedmiotowe
      • Gimnastyka korekcyjna
      • Zajęcia ruchowo – taneczne dla klas I-III
      • Koło gitarowe dla SP
      • Kółko plastyczne
      • Szachy
      • Piłka nożna
      • Zuchy
      • Harcerze
      • Ceramika
      • Plastyka
      • Zespół wokalno – instrumentalny dla klas IV – VII 
      • Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla klas IV – VII
      • Koło wynalazców dla klas V i VII

       

      Plan świetlicy szkolnej

      Klasy_I_-_V_2020.pdf

       

  • Kontakty

   • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II
   • sekr.spw@cmw.osw.pl
   • 71 343 72 97
   • Plac Franciszkański 1-3 50-070 Wrocław
   • Sekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.
 • Galeria zdjęć

   brak danych